Results:

Girls 4k Varsity and JV

Boys 5k Varsity and JV